Iedzīvotāju zināšanai!

SLUDINĀJUMS

 

Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek izīrēts Inčukalna novada pašvaldības valdījumā esošais dzīvoklis Nr.11, kas atrodas Siguldas ielā 2, Vangažos, Inčukalna novadā.

Īres tiesību termiņš ir 5 (pieci) gadi no līguma parakstīšanas brīža. Īrniekam nav tiesības nodot nekustamo īpašumu apakšīrē.

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis: triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamā telpu grupa.

             Dzīvoklis ir vienistabas dzīvoklis, dzīvojamā telpa – 17,5 m2, dzīvokļu palīgtelpu platība – 16,6 m2, ārtelpu platība – 7,4 m², kopējā platība 41,5 m2.

Dzīvoklis ir labiekārtots dzīvoklis, kuram nepieciešams remonts un logu nomaiņa, pēc nepieciešamības. Dzīvoklis ir nodrošināts ar: ūdensapgādi: centralizētais ūdensvada tīkls; kanalizāciju: centralizētais kanalizācijas tīkls; centrālo apkuri; elektroapgādi, gāzi, no gāzesvada.

             Izsoles noteikumi elektroniski pieejami Inčukalna novada pašvaldības mājas lapā www.incukalns.lv sadaļā “Iepirkumi, izsoles un citi paziņojumi”. iepazīties ar izsoles noteikumiem var arī Inčukalna novada domē, Atmodas ielā 4, Inčukalnā, domes darba laikā, no sludinājuma publicēšanas brīža līdz 2020.gada 31.jūlijam plkst.14:00.

Īpašuma apskati var veikt, iepriekš saskaņojot apskati ar Pašvaldības dzīvojamā fonda pārvaldnieku Māri Onskuli pa tālruni 26374223.

Dzīvokļa nosacītās īres maksas apmērs ir EUR 1,20 par 1 m2, mēnesī un kas kopā ir EUR 49,80 (četrdesmit deviņi euro un 80 centi) mēnesī. Papildus maksājami visi likumā noteiktie nodokļi un īres līgumā noteiktie maksājumi.

Izsoles solis ir EUR 2,49 (divi euro un 49 centi).

Pretendentu pieteikšanās termiņš – no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2020.gada 31.jūlijam plkst.14:00 Atmodas ielā 4, Inčukalns, Inčukalna novads;

         Izsole notiks 2020.gada 31.jūlijā plkst.14:00 Inčukalna novadā, Inčukalnā, Atmodas ielā 4.

Vienreizējā īres tiesību maksa EUR 200,00 un izsoles dalības maksa EUR 50,00 iemaksājama līdz sludinājumā norādītajam izsoles norises laikam Inčukalna novada domes kontā: AS “SEB banka”, norēķinu konta Nr. LV90UNLA0027800130800, Kods UNLALV2X, Reģ.nr. 90000068337, ar norādi “Izsoles Siguldas iela 2-11, Vangaži, dalības maksa un vienreizējā īres tiesību maksa” līdz 2020.gada 31.jūlijam plkst.14:00.

Par izsoles dalībnieku var kļūt fiziska persona, kurai saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu ir tiesības īrēt nekustamo īpašumu, kura noteiktajā termiņā iesniegusi pieteikumu uz šo izsoli un izpildījusi visus izsoles priekšnoteikumus, tajā skaitā – iemaksājusi noteikumu 15.punktā vienreizējo īres tiesību maksu un dalības maksu, un ja:

  • izsoles dalībniekam nav jebkāda veida nenokārtotu parādsaistību pret Inčukalna novada domi;
  • Inčukalna novada dome pēdējā gada laikā nav lauzusi jebkādu līgumu ar izsoles dalībnieku tā rīcības dēļ vai stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata tiek izbeigts ar Inčukalna novada domi noslēgts līgums par īpašuma lietošanu pretendenta rīcības dēļ;

 

SLUDINĀJUMS

 

Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek izīrēts Inčukalna novada pašvaldības valdījumā esošais dzīvoklis Nr.46, kas atrodas Siguldas ielā 2, Vangažos, Inčukalna novadā.

Īres tiesību termiņš ir 5 (pieci) gadi no līguma parakstīšanas brīža. Īrniekam nav tiesības nodot nekustamo īpašumu apakšīrē.

Nekustamā īpašuma lietošanas mērķis: triju vai vairāku dzīvokļu mājas dzīvojamā telpu grupa.

             Dzīvoklis ir vienistabas dzīvoklis, dzīvojamā telpa – 19,9 m2, dzīvokļu palīgtelpu platība – 15,2 m2, ārtelpu platība – 7,6 m², kopējā platība 42,70 m2.

Dzīvoklis ir labiekārtots dzīvoklis, kuram nepieciešams remonts un logu nomaiņa, pēc nepieciešamības. Dzīvoklis ir nodrošināts ar: ūdensapgādi: centralizētais ūdensvada tīkls; kanalizāciju: centralizētais kanalizācijas tīkls; centrālo apkuri; elektroapgādi, gāzi, no gāzesvada.

             Izsoles noteikumi elektroniski pieejami Inčukalna novada pašvaldības mājas lapā www.incukalns.lv sadaļā “Iepirkumi, izsoles un citi paziņojumi”. iepazīties ar izsoles noteikumiem var arī Inčukalna novada domē, Atmodas ielā 4, Inčukalnā, domes darba laikā, no sludinājuma publicēšanas brīža līdz 2020.gada 10.jūlijam plkst.14:00.

Īpašuma apskati var veikt, iepriekš saskaņojot apskati ar Pašvaldības dzīvojamā fonda pārvaldnieku Māri Onskuli pa tālruni 26374223.

Dzīvokļa nosacītās īres maksas apmērs ir EUR 1,20 par 1 m2, mēnesī un kas kopā ir EUR 51,24(piecdesmit viens euro un 24 centi) mēnesī. Papildus maksājami visi likumā noteiktie nodokļi un īres līgumā noteiktie maksājumi.

Izsoles solis ir EUR 2,56 (divi euro un 56 centi).

Pretendentu pieteikšanās termiņš – no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2020.gada 10.jūlijam plkst.14:00 Atmodas ielā 4, Inčukalns, Inčukalna novads;

         Izsole notiks 2020.gada 10.jūlijā plkst.14:00 Inčukalna novadā, Inčukalnā, Atmodas ielā 4.

Vienreizējā īres tiesību maksa EUR 200,00 un izsoles dalības maksa EUR 50,00 iemaksājama līdz sludinājumā norādītajam izsoles norises laikam Inčukalna novada domes kontā: AS “SEB banka”, norēķinu konta Nr. LV90UNLA0027800130800, Kods UNLALV2X, Reģ.nr. 90000068337, ar norādi “Izsoles Siguldas iela 2-46, Vangaži, dalības maksa un vienreizējā īres tiesību maksa” līdz 2020.gada 10.jūlijam plkst.14:00.

Par izsoles dalībnieku var kļūt fiziska persona, kurai saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu ir tiesības īrēt nekustamo īpašumu, kura noteiktajā termiņā iesniegusi pieteikumu uz šo izsoli un izpildījusi visus izsoles priekšnoteikumus, tajā skaitā – iemaksājusi noteikumu 15.punktā vienreizējo īres tiesību maksu un dalības maksu, un ja:

  • izsoles dalībniekam nav jebkāda veida nenokārtotu parādsaistību pret Inčukalna novada domi;
  • Inčukalna novada dome pēdējā gada laikā nav lauzusi jebkādu līgumu ar izsoles dalībnieku tā rīcības dēļ vai stājies spēkā tiesas nolēmums, uz kura pamata tiek izbeigts ar Inčukalna novada domi noslēgts līgums par īpašuma lietošanu pretendenta rīcības dēļ;
 
 
 
https://incukalns.lv/public/lat/pasvaldiba1/iepirkumi_izsoles_un_citi_pazinojumi/izsoles/

https://incukalns.lv/public/lat/pasvaldiba1/iepirkumi_izsoles_un_citi_pazinojumi/atsavinasanas_un_citi_pazinojumi/

Paziņojums par dzīvokļa Nr.32, kas atrodas Vidzemes ielā 12, Vangažos, Inčukalna novadā, ar kopējo platību 29.4 m² izsoles rezultātiem

06.09.2019. Inčukalna novada domes Izsoles komisija apstiprinājusi nekustamā īpašuma īres tiesību izsoles rezultātus. Par izsoles uzvarētāju atzīta– fiziskā persona .., kura nosolījis augstāko cenu EUR . mēnesī. Papildus īrniekam maksājami visi likumā noteiktie nodokļi un līgumā noteiktie komunālie maksājumi.

Paziņojums par dzīvokļa Nr.11, kas atrodas Siguldas ielā 2, Vangažos, Inčukalna novadā, ar kopējo platību . m² izsoles rezultātiem

02.08.2019. Inčukalna novada domes Izsoles komisija apstiprinājusi nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.11, kas atrodas Siguldas ielā 2, Vangažos, Inčukalna novadā, ar kopējo platību , m² īres tiesību izsoles rezultātus.

Par izsoles uzvarētāju atzīta– fiziskā persona .., kura nosolījis augstāko cenu EUR . mēnesī. Papildus īrniekam maksājami visi likumā noteiktie nodokļi un līgumā noteiktie komunālie maksājumi.

Paziņojums par dzīvokļa Nr.9, kas atrodas Gaujaslīču ielā 39, Gaujā, Inčukalna novadā, ar kopējo platību . m² izsoles rezultātiem

0.0.2019. Inčukalna novada domes Izsoles komisija apstiprinājusi nekustamā īpašuma īres tiesību izsoles rezultātus. Par izsoles uzvarētāju atzīta– fiziskā persona .., kura nosolījis augstāko cenu EUR . mēnesī. Papildus īrniekam maksājami visi likumā noteiktie nodokļi un līgumā noteiktie komunālie maksājumi.


Paziņojums par dzīvokļa Nr.1, kas atrodas Gaujas ielā 3, Vangažos, Inčukalna novadā, ar kopējo platību 29.2 m² izsoles rezultātiem

07.06.2019. Inčukalna novada domes Izsoles komisija apstiprinājusi nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.1, kas atrodas Gaujas ielā 3, Vangažos, Inčukalna novadā, ar kopējo platību 29,2 m² īres tiesību izsoles rezultātus.

Par izsoles uzvarētāju atzīta– fiziskā persona R.S., kura nosolījis augstāko cenu EUR 35.87 mēnesī. Papildus īrniekam maksājami visi likumā noteiktie nodokļi un līgumā noteiktie komunālie maksājumi.

 

Paziņojums par dzīvokļa Nr.8, kas atrodas Vidzemes ielā 15, Vangažos, Inčukalna novadā, ar kopējo platību 36.3 m² izsoles rezultātiem

06.06.2019. Inčukalna novada domes Izsoles komisija apstiprinājusi nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.8, kas atrodas Vidzemes ielā 15, Vangažos, Inčukalna novadā, ar kopējo platību 36.3 m², īres tiesību izsoles rezultātus.

Par izsoles uzvarētāju atzīta– fiziskā persona E.A., kura nosolījis augstāko cenu EUR 131.71 mēnesī. Papildus īrniekam maksājami visi likumā noteiktie nodokļi un līgumā noteiktie komunālie maksājumi.

 

Paziņojums par dzīvokļa Nr.48 (četrdesmit astoņi), kas atrodas Siguldas ielā 2 (divi), Vangažos, Inčukalna novadā, kadastra Nr. 8017 900 1252, ar kopējo platību 42,2 m² un kopīpašuma 4160/320174 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 80170020302001, izsoles rezultātiem

30.11.2018. Inčukalna novada domes Izsoles komisija apstiprinājusi nekustamā īpašuma – dzīvokļa Nr.48 (četrdesmit astoņi), kas atrodas Siguldas ielā 2 (divi), Vangažos, Inčukalna novadā, kadastra Nr. 8017 900 1252, ar kopējo platību 42,2 m² un kopīpašuma 4160/320174 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējumu 80170020302001, īres tiesību izsoles rezultātus.

Par izsoles uzvarētāju atzīta– fiziskā persona E.B, kura nosolījis augstāko cenu EUR 62,07 (sešdesmit divi euro un 7 centi) mēnesī. Papildus īrniekam maksājami visi likumā noteiktie nodokļi un līgumā noteiktie komunālie maksājumi.


 

2018 gads Vangažos ienāk ar ilgi gaidīto māju renovāciju!

 

Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju īpašnieki Gaujas ielā 9, Gaujas ielā 14 un Vidzemes ielā 5 ir sev un citiem pierādījuši, ka viņi spēj kopīgi vienoties un pieņemt šo atbildīgo lēmumu par sava mājokļa atjaunošanu vai kā pieņemts teikt – renovāciju.

2018. gada vasarā visu trīs dzīvojamo māju īpašnieki nodibināja biedrības un noslēdza virkni līgumu, kas saistīti  ar mājas renovāciju. Līgumi slēgti gan ar ALTUM, gan Swedbank, kura kreditē renovācijas darbus, gan arī ar būvnieku, būvuzraugu un autoruzraugu.

Projekta kopējās izmaksas ēkai Gaujas ielā 9 sastāda EUR 215`932 eiro, ēkai Gaujas ielā 14 sastāda EUR 205`306 eiro un ēkai Vidzemes ielā 5 sastāda EUR 134`524 eiro.

Renovācijas ietvaros visām trim ēkām tiks siltināta ēkas fasāde, cokola daļa un bēniņu, pagraba pārsegumi. Tiks nomainīts jumta segums, kā arī logi un durvis koplietošanas telpās. Tiks izbūvēta jauna apkures sistēma un katram dzīvoklim tiks uzstādīts individuālais siltuma skaitītājs.

Būvdarbus veic SIA “RIKO”, autoruzraudzību nodrošina projekta autors SIA “ARCHE”, savukārt tā ieviešanas atbilstību būvnormatīvu prasībām, veicot būvuzraudzību izpilda SIA “Brangi”. Projekta vadību šim garajam procesam nodrošina SIA “SNL”. 

Lielu ieguldījumu šo projektu virzībā un pozitīvu lēmumu pieņemšanā ir veikuši visu trīs māju vecākie. Viņu uzņēmība un entuziasms ir tik spēcīgi, ka tie aizrauj arī pārējos dzīvokļu īpašniekus un visi ir noticējuši, ka ar savu aktīvu dalību mājas kopīpašuma sakopšanā var sasniegt daudz, tādējādi radot prieku par sasniegto un apmierinājumu par to, ka dzīvosim skaistā, sakoptā vidē!

SIA “Vangažu Namsaimnieks” kā māju pārvaldnieks pateicas īpašniekiem par pacietību un sapratni šajā ilgajā procesā!

 

SIA “Vangažu Namsaimnieks”

Projektu vadītāja,

Sarma Novicāne Lazdāne

 

 

 

 

 

 

 

INFORMĀCIJA!

 

 

 

No š.g. 13.jūnija SIA "Vangažu namsaimnieks", veiks siltumtīklos esošā siltumnesēja jeb tehniskā ūdens iekrāsošanu ar krāsvielu, kas iekrāsos ūdeni zaļā nokrāsā. Pievienotā krāsviela ir uz ūdens bāzes. Ūdens iekrāsošana nepieciešama, lai konstatētu tehniskā ūdens noplūdes siltumtīklos, kā arī, lai atrastu ēkās esošos bojātos karstā ūdens sildītājus. Pievienotā krāsviela siltumnesējā nav kaitīga iedzīvotāju veselībai, bet karsto ūdeni pārtikā lietot nedrīkst.

 

Gadījumā, ja karstā ūdens apgādes sistēmā parādās ūdens ar zaļu nokrāsu, vai, ja šādas krāsas ūdens noplūdes no siltumtīkliem novērojamas apkārtējā vidē, lūdzam nekavējoties ziņot SIA "Vangažu namsaimnieks" pa tālruni 67995261 vai 27707030.

 

 

 

SIA “Vangažu namsaimnieks” administrācija.

 

Cien. dzīvokļu īpašnieki!

  

          Informējam, ka to māju dzīvokļu īpašniekiem, kurās nav noslēgti pārvaldīšanas līgumi vai normatīvo aktu noteiktā kārtībā dzīvokļu īpašnieki nav vienojušies par apsaimniekošanas maksas apmēru, SIA “Vangažu Namsaimnieks” ir sagatavojusi plānotās apsaimniekošanas maksas tāmes 2018.gadam.

Šos dokumentus katrs dzīvokļa īpašnieks vai tā pilnvarota persona var apskatīt SIA “Vangažu Namsaimnieks” birojā Gaujas ielā 6, Vangažos.

Aicinām dzīvokļu īpašniekus izvērtēt iesniegtās apsaimniekošanas maksas tāmes un pieņemt lēmumu par to apstiprināšanu vai noraidīšanu atbilstoši 2017.gada 11.jūlija Ministru kabineta noteikumos Nr.408 “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi” norādītajai kārtībai.

Jautājumu gadījumā vērsties SIA “Vangažu Namsaimnieks” birojā Gaujas ielā 6, Vangažos.

 

Māju apsaimniekotājs - SIA „Vangažu Namsaimnieks”

23.11.2017

LauvaMedia - Web dizains, mājas lapu izstrāde, iPad/iPhone aplikāciju izstrāde