Iepirkumi

Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Vangažu Namsaimnieks" (turpmāk - SIA “Vangažu Namsaimnieks”) 734 858 kapitāldaļas, jeb 50,15 % (noapaļojot no pamatkapitāla) pieder Ropažu novada pašvaldībai un 730 333 kapitāldaļas jeb 49,85 % (noapaļojot no pamatkapitāla) pieder Siguldas novada pašvaldībai.

Ņemot vērā to, ka Siguldas novada dome un Ropažu novada dome ir lēmusi par SIA “Vangažu Namsaimnieks” reorganizāciju ir nepieciešams novērtēt reorganizācijas rezultātā sadalāmās (sašķelšanas ceļā) kapitālsabiedrības mantu vai attiecīgo mantas daļu, lai noteiktu tās pietiekamību iegūstošās kapitālsabiedrības pamatkapitāla palielināšanai, un sniegt par to rakstveida atzinumu.

 

Cenu piedāvājumus var iesniegt Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēti vērtētāji.

 

Cenu piedāvājumu lūdzam atsūtīt uz e-pastu:  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.  līdz 2023.gada 3.augustam plkst.14:00.

 

DARBA UZDEVUMS

Iepirkuma priekšmets: reorganizācijas rezultātā sadalāmās (sašķelšanas ceļā) pašvaldības SIA “Vangažu Namsaimnieks” mantas vai attiecīgās mantas daļas pietiekamības iegūstošās kapitālsabiedrības pamatkapitāla palielināšanai novērtēšana un rakstveida atzinuma sniegšana

 

Pakalpojuma izpildes termiņš:

1 mēnesis no līguma spēkā stāšanās dienas

 

Pakalpojuma apraksts un prasības:

 1. 1.Novērtējums un atzinums jāsagatavo atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
 2. 2.Pakalpojuma sniedzējs ir atbildīgs par pakalpojuma izpildes rezultātu, un tam ir jāveic visi pakalpojuma izpildes kvalitatīva rezultāta sasniegšanai nepieciešamie aprēķini un citas darbības.
 3. 3.Pakalpojuma sniedzējs atbild par visu pakalpojuma sniegšanā iesaistīto specialistu nepieciešamo licenču, sertifikātu un atļauju uzturēšanu spēkā visā pakalpojuma izpildes laikā.
 4. 4.Pakalpojuma sniedzējs bez papildus samaksas un Pasūtītajam nepieciešamajā apjomā mutiski vai rakstiski konsultē Pasūtītāju jautājumos, kas saistīti ar iepirkuma priekšmetu. Ja Pasūtītājs konstatē kļūdas vai neprecizitātes novērtējumos/atzinumos, Pasūtītājs ir tiesīgs uzdot Pakalpojuma sniedzējam bez papildus samaksas koriģēt sagatavotos novērtējumus un atzinumus pakalpojuma izpildes kvalitatīva rezultāta sasniegšanai.
 5. 5.Pasūtītājs iesniedz pakalpojumu sniedzējam Pasūtītāja rīcībā esošo informāciju, kas nepieciešama objekta novērtēšanai pēc izpildītāja rakstiska pieprasījuma.
 6. 6.Pakalpojums jāveic kvalitatīvi, apsekojot novērtējamo objektu dabā, veicot objektu fotofiksācijas un pievienojot nepieciešamos materiālus/dokumentus/fotofiksācijas vai to kopijas.
 7. 7.Novērtējums un atzinums par katru vērtējamo objektu jānosūta elektroniskā formā uz Pasūtītāja norādīto e-pasta adresi. Iesniegtajam novērtējumam un atzinumam ir jābūt elektroniski parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un jāsatur laika zīmogs.
 8. 8.Novērtējumā jābūt atspoguļotai veikto aprēķinu gaitai, būtiskākajiem vērtību ietekmējošiem faktoriem un pieņēmumiem, argumentēti pamatotam slēdzienam par noteikto vērtību, balstītam uz patiesāko novērtējuma rezultātu, kuram ir ticamākais pamatojums. Vērtības noteikšanas aprēķini, atbilstošie dokumenti, informatīvais materiāls jānoformē kā vienots dokuments.
 9. 9.Papildus novērtējumam Pakalpojuma sniedzējam jāsagatavo un elektroniski (parakstītam ar drošo elektronisko parakstu) jāiesniedz Pasūtītājam atzinums par mantiskā ieguldījuma vērtību, kas adresēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram un kurā jāiekļauj informācija atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 132.pantam, Komerclikuma 154.pantā un citos normatīvajos aktos noteiktajam.

 

Nodevums:

 1. 1.Reorganizācijas rezultātā sadalāmās (sašķelšanas ceļā) pašvaldības SIA “Vangažu Namsaimnieks” mantas vai attiecīgās mantas daļas pietiekamības iegūstošās kapitālsabiedrības pamatkapitāla palielināšanai novērtēšana un rakstveida atzinums attiecībā uz Siguldas novada pašvaldības daļām.
 2. 2.Reorganizācijas rezultātā sadalāmās (sašķelšanas ceļā) pašvaldības SIA “Vangažu Namsaimnieks” mantas vai attiecīgās mantas daļas pietiekamības iegūstošās kapitālsabiedrības pamatkapitāla palielināšanai novērtēšana un rakstveida atzinums attiecībā uz Ropažu novada pašvaldības daļām.

 

Finanšu piedāvājums

Pakalpojuma nosaukums

Piedāvātā cena EUR, bez PVN

 1. Reorganizācijas rezultātā sadalāmās (sašķelšanas ceļā) pašvaldības SIA “Vangažu Namsaimnieks” mantas vai attiecīgās mantas daļas pietiekamības iegūstošās kapitālsabiedrības pamatkapitāla palielināšanai novērtēšana un rakstveida atzinums attiecībā uz Siguldas novada pašvaldības daļām.

 

 1. Reorganizācijas rezultātā sadalāmās (sašķelšanas ceļā) pašvaldības SIA “Vangažu Namsaimnieks” mantas vai attiecīgās mantas daļas pietiekamības iegūstošās kapitālsabiedrības pamatkapitāla palielināšanai novērtēšana un rakstveida atzinums attiecībā uz Ropažu novada pašvaldības daļām.

 

Kopā

 

PVN 21%

 

Kopā

 

Finanšu piedāvājumā piedāvātā cena ir par Darba uzdevumā noteiktā pakalpojuma izpildi, iekļaujot visas izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma pilnvērtīgu un kvalitatīvu nodrošināšanu, tajā skaitā nodokļi (izņemot PVN).

Finanšu piedāvājumā jānorāda cena par pakalpojumu (EUR bez PVN) ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.

Pretendents nodrošina Finanšu piedāvājumā norādīto cenu nemainīgumu visā līguma izpildes laikāPapildus informācija par pretendentu:

 

Sludinājums kustamās mantas – lietota transportlīdzekļa autoceltņa ZIL 431412,
valsts reģistrācijas Nr. AT 6169 pārdošanai izsolē

Izsoli organizē Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Vangažu Namsaimnieks" transportlīdzekļa autoceltņa ZIL novērtēšanas uz izsoles komisija, tālrunis +37124116844, e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
 
Saņemt izsoles noteikumus var Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Vangažu Namsaimnieks" birojā Gaujas ielā 6, Vangažos, Ropažu nov., LV-2136 no šī sludinājuma publicēšanas brīža līdz 2023. gada 13. aprīlim plkst. 16:30. Atsavināšanas noteikumi elektroniski pieejami Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vangažu Namsaimnieks" tīmekļa vietnē www.vnams.lvIZSOLES NOTEIKUMI
 
Sīkāku informāciju par izsoles objektu var saņemt vai izsoles objektu var apskatīt Gaujas ielā 6, Vangažos, Ropažu nov., LV-2136 darba dienās, iepriekš sazinoties un saskaņojot apskates laiku pa tālruni +371 27707036.
 
Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Vangažu Namsaimnieks" kustamā manta – lietots transportlīdzeklis autoceltņa ZIL 431412, valsts reģistrācijas Nr. AT 6169, turpmāk – Transportlīdzeklis, tiek atsavināts, pārdodot izsolē. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
 
Transportlīdzekļa sākumcena ir EUR 2744,00 (divi tūkstoši septiņi simti četrdesmit četri euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodaļa (turpmāk – PVN).
Transportlīdzekļa izsoles solis – EUR 50 (piecdesmit euro).
 
Izsoles norises datums ir 2023. gada 17. aprīlis¬, izsoles sākuma laiks: plkst. 10.00, izsoles norises vieta: Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Vangažu Namsaimnieks" birojs Gaujas ielā 6, Vangažos, Ropažu nov., LV-2136
Pretendentiem, kuri vēlas piedalīties izsolē un pirkt Transportlīdzekli, no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2023. gada 14. aprīlim plkst. 12:30 jāreģistrējas dalībai izsolē, iesniedzot Komisijai klātienē Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Vangažu Namsaimnieks" birojā Gaujas ielā 6, Vangažos, Ropažu nov., LV-2136, vai ar pasta starpniecību uz pasta adresi: Gaujas iela 6, Vangaži, Ropažu nov., LV-2136 vai elektroniski, nosūtot uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. , atbilstoši izsoles noteikumu 1. pielikumā pievienotajam paraugam sagatavotu pieteikumu un tam pievienojamos dokumentus.
 
Dalībai izsolē jāiemaksā nodrošinājums 10 % apmērā no Transportlīdzekļa sākumcenas, tas ir EUR 274,40 (divi simti septiņdesmit četri euro un 40 centi), un izsoles dalības maksa EUR 50,00 apmērā.
Izsoles dalībniekam, kurš nosolījis Transportlīdzekļa, Transportlīdzekļa pirkuma maksa, atņemot pircēja samaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc izsoles, pārskaitot naudu Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Vangažu Namsaimnieks" norēķinu kontā: Banka: Swedbank AS, SWIFT: HABALV22, IBAN konts: LV82HABA0551035765351, ar norādi "Izsolē iegūtā autoceltņa ZIL pirkuma maksa". Maksāšanas līdzekļi – 100 % euro.

IZSOLES NOTEIKUMI

_____________________________________________________________

SIA “Vangažu Namsaimnieks” kā siltuma ražotājs un pārvadātājs Vangažos, Ropažu novadā, un Inčukalnā, Gaujā, Siguldas novadā, izsludina cenu aptauju par siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifa aprēķināšanu Vangažos, Gaujā un Inčukalnā.

 

Lūgums piedāvājumā norādīt cenu par 1 vienību (piel.1,2), bez PVN.

 

Cenu piedāvājumu lūdzam atsūtīt uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. līdz 2022.gada 8.aprīlim plkst.14:00.

 

Darba uzdevums

 

 1. 1.Faktisko ražošanas un grāmatvedības datu un uzskaites izvērtēšana tarifa iesniegšanai.
 2. 2.Tarifa pamatojošu dokumentu sagatavošana un apkopošana. Konsultācijas par iesniedzamiem dokumentiem, grāmatvedības uzskaiti, formu un paraugu sagatavošana.
 3. 3.Siltumenerģijas gala tarifa aprēķina sagatavošana atbilstoši Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikai un citiem reglamentējošiem dokumentiem. Vienota tarifa aprēķins tiek izstrādāts par Pasūtītāja pārvaldībā esošajām siltumapgādes sistēmām.
 4. 4.Jaunā tarifa izmaksu salīdzināšana ar esošā tarifa izmaksām un 2021.gada siltumenerģijas ražošanas, pārvades un sadales faktiskām izmaksām.
 5. 5.Tarifa aprēķina un to pamatojošo dokumentu iesniegšana Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai.
 6. 6.Piedalīšanās Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas organizētajā tarifa uzklausīšanas sanāksmē. Prezentācijas sagatavošana.
 7. 7.Konsultācijas par siltumenerģijas ražošanas, pārvades un sadales tarifa aprēķina aspektiem un piedalīšanās sagatavotā un iesniegtā tarifa projekta aizstāvēšanas procesā līdz tā apstiprināšanai.
 8. 8.Mutiskas un rakstiskas atbildes uz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas uzdotajiem precizējošiem jautājumiem, kas saistīti ar tarifa projektu.
 9. 9.Plānotais termiņš tarifa iesniegšanai – 2022.gada 1.jūlijs.

 

Darbi tiek uzskatīti par pabeigtiem līdz ar tarifa apstiprināšanu.

 

 

 

Finanšu piedāvājums

 

 • Finanšu piedāvājumā piedāvātā cena ir par Darba uzdevumā noteiktā pakalpojuma izpildi, iekļaujot visas izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma pilnvērtīgu un kvalitatīvu nodrošināšanu, tajā skaitā nodokļi (izņemot PVN).
 • Finanšu piedāvājumā jānorāda cena par pakalpojumu (EUR bez PVN) ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata.
 • Pretendents nodrošina Finanšu piedāvājumā norādīto cenu nemainīgumu visā līguma izpildes laikā.

 

Pretendents iesniedz šādu finanšu piedāvājumu:

 

Nosaukums

Piedāvātā cena EUR, bez PVN

 1. 1.Siltumenerģijas gala tarifa aprēķina sagatavošana un iesniegšana SPRK, teritorija - Inčukalns, Gauja, Siguldas novads.

 

 1. 2.Siltumenerģijas gala tarifa aprēķina sagatavošana un iesniegšana SPRK, teritorija - Vangaži, Ropažu novads.

 

Kopā

 

PVN 21%

 

Kopā

 

 

Papildus informācija par pretendentu:

 

Kontaktpersona:

Tālrunis:

E-pasts:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIA “Vangažu Namsaimnieks” kā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas   Vangažos un Gaujā, Ropažu novadā pārvaldnieks un apsaimniekotājs, izsludina cenu aptauju par  ventilācijas kanālu tīrīšanu.

Objekti:   13 dzīvojamās mājas Vangažos,   (2 stāvi) ;

                 26 dzīvojamās mājas Vangažos,  (5 stāvi)

                 Tīrīšanas termiņš : līdz 2021.gada 15.novembrīm.

Lūgums piedāvājumā norādīt cenas:

Nosaukums

Mērvienība

Cena, bez PVN

Ventilācijas kanālu tīrīšana no jumta (ēkās ar 1 līdz 2 st.)

kanāls

 

Ventilācijas kanālu tīrīšana no jumta (ēkās ar 1 līdz 5 st.)

kanāls

 

Ventilācijas kanālu apsekošana, tehniskā stāvokļa pārbaudes akta sastādīšana

1 akts

 

Aizgruvumu likvidēšana  ventilācijas kanālā

metrs

 

 

Cenu piedāvājumu lūdzam atsūtīt uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.  līdz 2021.gada  23. augustam  plkst.12:00.

 

_________________________________________________________________________________________________________

SIA “Vangažu Namsaimnieks” kā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas  Dārzu ielā 14, Vangažos, Ropažu novadā pārvaldnieks un apsaimniekotājs, izsludina cenu aptauju par dabasgāzes piegādi 24 dzīvokļu dzīvojamās mājas Dārzu ielā  14, Vangažos, apkurei un karstā ūdens apgādei no 2021.gada 1.oktobra līdz 2022.gada 30.septembrim.

 

Vidējais dabasgāzes patēriņš gadā nepārsniedz 25 000 m³.

 

Lūgums piedāvājumā norādīt dabasgāzes piegādes gala cenu par 1 kWh (ar uzglabāšanas un pārvades izdevumiem), bez PVN.

 

Cenu piedāvājumu lūdzam atsūtīt uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

līdz 2021.gada 29.augustam  plkst.12:00.

 

_________________________________________________________________________________________________________

 

SLUDINĀJUMS TRANSPORTLĪDZEKĻA PĀRDOŠANAI PAR BRĪVU CENU

Tiek pārdota SIA “Vangažu Namsaimnieks” piederošā kustamā manta – vieglais pasažieru transportlīdzeklis VW TRANSPORTER, ar valsts reģistrācijas Nr. GB 3453, VIN kods WV2ZZZ70ZTH011791. Transportlīdzekļa pirmreizējās reģistrācijas datums ir 15.08.1995., nobraukums – 375672 km., sēdvietu skaits – 7, motora tilpums – 1896 cm³, aprīkots ar dīzeļdzinēju. Transportlīdzeklis nav lietojams, tam nav spēkā esošas tehniskās apskates.

Transportlīdzekļa nosacītā cena ir EUR 175.00 (viens simts septiņdesmit pieci euro, 00 centi) bez PVN.

Transportlīdzekli var apskatīt Gaujas ielā 6, Vangažos, pie SIA “Vangažu Namsaimnieks” garāžas.

Pretendentiem, kuri vēlas pirkt transportlīdzekli, no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2021.gada 15.februārim plkst.17:00 jāiesniedz SIA “Vangažu Namsaimnieks” Izsoles komisijai (Gaujas iela 6, Vangaži) pieteikums par transportlīdzekļa pirkšanu par brīvu cenu. Pieteikumu var iesniegt arī, nosūtot to pa pastu vai elektroniski uz e-pastu Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. . Ja līdz 2021.gada 15.februārim plkst.17:00 transportlīdzekļa pirkšanai par brīvu cenu ir reģistrējies viens pretendents, Izsoles komisija trīs darba dienu laikā pieņems lēmumu par pretendenta atzīšanu par transportlīdzekļa pircēju un izsniegs pretendentam izziņu par norēķinu veikšanu.

Ja līdz 2021.gada 15.februārim plkst.17:00 ir reģistrēti vairāki pieteikumi transportlīdzekļa pirkšanai par brīvu cenu, starp šīm personām 2021.gada 18.februārī plkst. 12:00 SIA “Vangažu Namsaimnieks” birojā, Gaujas ielā 6, Vangažos, tiks rīkota mutiska izsole ar augšupejošu soli. Izsoles solis – EUR 10,00 (desmit euro, 00 centi) bez PVN.

Pircējam pirkuma cenas samaksa būs jāveic piecu darba dienu laikā pēc izziņas norēķinu veikšanai saņemšanas, iemaksājot visu pirkuma maksu SIA “Vangažu Namsaimnieks” norēķinu kontā AS “Swedbank”, konta Nr. LV82HABA0551035765351, ar norādi “Transportlīdzekļa VW TRANSPORTER, GB 3453, pirkuma maksa”.

Saņemt atsavināšanas noteikumus var SIA “Vangažu Namsaimnieks” birojā, Gaujas ielā 6, Vangažos, tālr. Nr.67998694, no informācijas publicēšanas brīža līdz 2021.gada 15.februārim plkst. 17:00. Atsavināšanas noteikumi elektroniski pieejami SIA “Vangažu Namsaimnieks” mājas lapā www.vnams.lv sadaļā “Iepirkumi”.

Saņemt atsavināšanas noteikumus var SIA “Vangažu Namsaimnieks” birojā, Gaujas ielā 6, Vangažos, tālr. Nr.67998694, no informācijas publicēšanas brīža līdz 2021. gada 15.februārim plkst. 17:00. Atsavināšanas noteikumi elektroniski pieejami SIA “Vangažu Namsaimnieks” mājas lapā www.vnams.lv sadaļā “Iepirkumi.

 

 

____________________________________________________________________

 

 

Paziņojumi par iepirkumu izsludināšanu


SIA „Vangažu Namsaimnieks”, reģ. nr.50003142371, adrese: Gaujas iela 6, Vangaži, Inčukalna novads, LV-2136, kā sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs izsludina sekojošus iepirkumus.

Iepirkuma dokumentus var saņemt elektroniski pasūtītāja mājaslapā: www.vnams.lv

Pasūtītāja kontaktpersona: Elvijs Novickis, tālrunis 67995139, e- pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

projekti-bilde-asdasd__________________________________________________________________________________________________________________________

 
Publicēšanas datums Iepirkuma priekšmets Piedāvājuma iesniegšanas termiņš Iepirkuma noteikumi Līguma izpildītājs Līgumcena EUR bez PVN
Lēmuma par līguma slēgšanu pieņemšanas datums
08.03.2018

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi daudzdzīvokļu
dzīvojamā mājā Gaujas iela 9, Vangaži, Inčukalna novads

19.03.2018
plkst. 12:00

 Paziņojums par iepirkumu

Nolikums

iepirkums pārtraukts 
12.12.2017

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi daudzdzīvokļu
dzīvojamā mājā Gaujas iela 9, Vangaži, Inčukalna novads

21.12.2017
plkst. 12:00

Iepirkuma procedūras ziņojums

Atbildes uz jautājumiem

Pielikumi

 Paziņojums par iepirkumu

Nolikums

iepirkums pārtraukts 
10.11.2017

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi daudzdzīvokļu
dzīvojamā mājā Vidzemes iela 13, Vangaži, Inčukalna novads

 
11.12.2017 plkst. 12:00

Iepirkuma procedūras ziņojums 

Atbildes uz jautājumiem

Pielikumi

 Paziņojums par iepirkumu

Nolikums

iepirkums pārtraukts 
25.08.2017

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu renovācija daudzdzīvokļu
dzīvojamā mājā Vidzemes iela 5, Vangaži, Inčukalna novads

05.09.2017
plkst. 12:00

Pielikumi

 Paziņojums par iepirkumu

Nolikums

26.06.2017

Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Vidzemes iela 5, Vangaži, Inčukalna novads

12.07.2017 plkst. 12:00

Pielikumi

 Paziņojums par iepirkumu

Nolikums

 
30.03.2015

Nr. VN 2015/3 KF

„Katlumājas rekonstrukcija ar divu jaunu šķeldas katlu 1,4 MW katrs uzstādīšanu Gaujaslīču ielā 41, Gauja, Inčukalna novads”

06.05.2015

plkst. 12:00

Atbildes uz jautājumiem

 Pielikumi

2. kārtas nolikums

 Paziņojums par iepirkumu

Nolikums

 

 SIA „Vidzemes Energoceltnieks.”, reģ. Nr. 44103008831 849998.33  07.05.2015 
27.03.2015

Nr. VN 2015/2 KF

„Katlumājas ar šķeldas katliem 1.1 MW un 1.4 MW tehniskā projekta izstrāde  un būvniecība Miera ielā 1, Inčukalnā"

06.05.2015

plkst. 12:00

Grozītais 2. kārtas nolikums

Grozījumi 2. kārtas nolikumā

Atbildes uz jautājumiem

Pielikumi

2. kārtas nolikums 

 Paziņojums par iepirkumu

Nolikums

 SIA „P.M.G.”, reģ. Nr. 50003699021 1029670.00  07.05.2015 
 13.03.2015

 Nr. VN 2015/1 KF

  Siltumtrašu rekonstrukcija Gaujaslīču ielā Gaujā, Inčukalna novadā un siltumtrašu izbūve pa Miera, Saules un Zvaigžņu ielām  Inčukalnā

16.04.2015

plkst. 12:00

Precizējumi

2. kārtas nolikums 

Paziņojums par iepirkumu

Nolikums

SIA „Vidzemes Energoceltnieks.”, reģ. Nr. 44103008831 326988.73 

08.05.2015 

LauvaMedia - Web dizains, mājas lapu izstrāde, iPad/iPhone aplikāciju izstrāde